Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Okategoriserad

Gröna vågen i Esbo

8 aug , 2007, 15.14 Tommy Pohjola

 

När en fejssare med den där pärmen under armen, för övrigt samma typ som dagen innan och förra veckan och för tre månader sedan, frågar mig utanför kinesen på Stora Robertsgatan om jag vill rädda barnen är svaret förstås jo. Men jag har verkligen inte tid. Måste rädda eget barn först. Hunger och törst och tandgnisslan hotar. Och jag vet inte riktigt hur men det är då jag tänker på dagens miljönyhet som kommer från Esbo.
Enligt en undersökning som miljöcentralen låtit göra är esboborna mycket bekymrade över trafiken, närmare bestämt bilarna. Privatbilarna. Bilarna som många esbobor susar in och ut i Helsingfors med för att det är där de arbetar, eller i Vanda. Eller i andra ändan av hemstaden som är stor. Det gör de för att det inte riktigt finns alternativ. Det saknas tvärgående busslinjer och finns sådana så är tidtabellerna ett skämt med tanke på att det handlar om kollektivtrafik.
Nu finns i alla fall en seriös attitydundersökning. Invånarna har talat. Hoppas beslutsfattarna och trafikplanerarna tar den på allvar.
ps. Jag har klistrat in pressmeddelandet från Esbo stads miljöcentral som en kommentar här under.

En kommentar

 1. Tommy skriver:

  ESBOBORNAS MILJÖATTITYDER UNDERSÖKTA FÖR FÖRSTA GÅNGEN

  Esbo miljöcentral har undersökt invånarnas miljöattityder och miljöbeteende för första gången. Undersökningen genomfördes av TNS Gallup Oy. Undersökningsmaterialet samlades in genom en brevenkät och riktades till 18 år fyllda esbobor. För undersökningen gjordes ett slumpmässigt urval i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem.

  Enkätens mest centrala teman var miljöproblem, trafik, sortering och avfall, natur och miljö, buller, värdering av miljövård samt skötsel av miljöfrågor i Esbo.

  Som de allvarligaste globala miljöproblemen lyfter invånarna fram klimatförändringen och luftföroreningarna. Den mest betydande faktorn som försvagar miljöns tillstånd lokalt anses vara trafiken och dess ökning.

  Trafiken i Esbo baserar sig fortfarande i hög grad på privatbilism. Kollektivtrafiken anlitas av en dryg fjärdedel av dem som svarat. Det bästa sättet att minska på privatbilismen anses vara att man utvecklar kollektivtrafiken. Trots att trafiken anses försämra miljöns tillstånd i Esbo betydligt, uppger ca 20 procent av pendlarna och nästan 40 procent av fritidsresenärerna att de inte är redo att skära ner privatbilismen. Att minska på personbilstrafiken är en nyckelfaktor när det gäller att minska på utsläppet av de växthusgaser som påskyndar klimatuppvärmningen.

  De växande trafikmängderna och bl.a. byggandet av bostäder vid stora trafikleder bidrar till att bullret ökar. Ungefär var sjätte esbobo upplever ständigt och var tredje tidvis störande buller i sitt bostadsområde.

  Närheten till naturen är viktig för Esbos invånare. Över hälften rör sig i naturen ofta och knappa 40 procent då och då. Som Esbos viktigaste naturområde anges Noux och skärgården samt Oitans och Centralparken.

  Invånarna i Esbo är rätt aktiva med att sortera hushållsavfall. Det största problemet är bristen på uppsamlingsplatser för olika avfallsslag och att placeringen av uppsamlingsplatserna är utspridd.

  Tillgången på information om miljöfrågor upplevs som relativt god. Två av tre vill delta och påverka i lokala miljöfrågor mer än för närvarande.

  Undersökningen gav värdefull information om invånarnas miljöbeteende i nuläget och om invånarnas behov och önskemål. Resultaten kommer att utnyttjas när miljöcentralens verksamhet utvecklas.

Kommenteringen är stängd.