Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Okategoriserad

Emerald skulle det vara!

17 Dec , 2007, 12.51 Tommy Pohjola

 


Det var konceptet ”Thirdlifes” bild som fanns i lördagens artikel om arkitekttävlingen Greater Helsinki Vision 2050, vilket en läsare vänligt påpekat. Ett beklagligt mänskligt misstag. Här ovan är bilden som skulle ha ingått. Teamet bakom ”Emerald”, en finländsk arkitektbyrå belönades med 160 000 euro.
Så här heter det i juryns motiveringar (Hbl:s ledare hittar du här):

Emerald är ett innovativt förslag, i vilket byggandet styrs såväl till komplettering av den befintliga samhällsstrukturen som till vissa helt nya områden i metropolområdets urbana kärna och i kranskommunerna. Den samhällsstruktur som uppstår är balanserad med hänsyn till hela regionen. Valet av tyngdpunktsområden för tillväxten bestäms av spårtrafikförbindelserna. Invånarna fås att välja mer ekologiska levnadssätt med hjälp av aktiva lockbeten. Servicestrukturen har dryftats utgående från nya, innovativa och ekologiska principer. Serviceinnovationerna innehåller tanken om en rörlig butik, som kommer till kunderna. I kollektivtrafiken föreslås ett klimatbonuskort, som berättigar till förmåner, såsom gratis resor, för den som gynnar kollektivtrafiken. Förslaget diskuterar grundligt livskvaliteten med hänsyn till olika slags invånare i olika ålder.

Förslaget ”Thirdlife” är en av fem som juryn löste in (för 20 000 euro):

Thirdlife är ett mångsidigt utrett förslag, där de viktigaste attraktionsfaktorerna i metropolområdet är stranden och havet. Tyngdpunkten för tillväxten finns i öster och resultatet är en ankarformad områdes-struktur som kraftigt stöder sig på utbyggnad av stränderna. Bakom förslaget står arkitekterna Marja Straver-Nevalainen och Hans Dekkert från DN Urbland i Holland.

Parkvakten tycker att samtliga visionärer tagit fram intressanta detaljer men också en del märkligheter som att plötsligt bygga ut holmarna utanför Helsingfors centrum. Vi ska granska förslagen närmare de kommande veckorna. Här ett litet plock från juryns recension eller vad man ska kalla det:

Folkmängden i Helsingforsregionen ökar under de kommande 50 åren från 1,3 miljoner till 2 miljoner. Mängden nybyggande som behövs är så stor att det är möjligt att utveckla totalstrukturen i regionen på ett sätt som stärker regionens ställning och konkurrensförmåga som ett ledande kultur- och teknologicentrum och som ett attraktivt område för boende och affärsverksamhet i Östersjöområdet.

Klimatförändringen och åldrandet megatrender

Till de centrala megatrender som lyftes fram i tävlingsarbetena och som bör beaktas vid planeringen av metropolområdet hör bl.a. klimatförändringen, den åldrande befolkningen, den ökande hälso- och miljömedvetenheten, den etiska konsumtionen, den ökande mångfalden och individualismen i levnadssätten, den förändrade karaktären hos lönearbetet och den ökande arbetsrelaterade rörligheten.

Som metropolområdets (Greater Helsinki Region) globala roll föreslogs oftast ställningen som knutpunkt för Asienflyg. Också S:t Petersburgs och hela Rysslands starkare ställning sågs som en möjlighet. Metropolområdet positionerades i vissa fall rent av som ett lyckoland inom S:t Petersburgs inpendlingsområde med en ren och trygg boendemiljö. Oftast sågs regionens roll dock som en självförsörjande stadsregion inom Global Top 50 Cities, som stöder sig på ICT-branschen, logistiken och turismen och där naturen är den mest vägande attraktionsfaktorn.

Som recept för en hållbar stad erbjöds mycket olika lösningar: organiskt växande byaktiga samhällen, självförsörjande samhällen av trädgårdsstadstyp som stöder sig på spårtrafiken, till naturområden förlagda tornstäder som andas modernism, förortsaktiga plana områden som medger fortgående och öppen tillväxt, och varianter av traditionella stadskärnor med en urban puls dygnet runt. Mest intressanta var de förslag som inte bara nöjde sig med att överföra färdiga stadsplaneringsideal på Helsingfors, utan som kunde producera särpräglade lösningar förankrade i det lokala landskapet, i klimatet och i livsstilarna.

Trafiken på spår, boende nära vattnet

Trafiklösningarna inom regionen betonade spårtrafiken. I fråga om personbilstrafiken betonade förslagen en ändring av kraftkällan eller bränslet så att de bli miljövänligare än nu. Också införande av vägtullar och car share-principen föreslogs.

Vissa förslag utgick från antagandet att miljömedvetenheten i framtiden gör livet allt lokalare och att folk förflyttar sig mindre. Ett sätt att locka invånarna till miljömedvetnare trafik är ett ”climate bonus card”, där den som regelbundet gynnar kollektivtrafiken får olika slags förmåner, bl.a. gratisresor. En motsatt synpunkt gick att finna i de förslag enligt vilka flygresorna, speciellt ökningen i flygtrafiken på Asien, ansågs vara fundamentet för den framtida utvecklingen i hela regionen.

Nästan alla förslag lyfte dock fram budskapet att de ökande trafikvolymerna med de problem som detta medför kan bemästras bara genom kraftiga satsningar på det spårbundna trafiknätet och genom en begränsning av ökningen i personbilstrafiken.

Produktion av närmat och biomassa och reservering av mark för urban odling och uppfödning av ätliga havsdjur lyftes fram i vissa arbeten. Det fanns knappt med visioner om serviceinnovationer, men de som fanns var desto mer sprittande: t.ex. förslaget om en rörlig butik (shop-on-tracks), som följer med spårtrafiken.

Den mest hisnande näringslivsvisionen för hela regionen fanns i ett förslag där regionens framtida roll fick epitetet Social Silicon Valley. Receptet var sociala innovationer som uppstår genom delaktighet och en närings , förenings- och företagsverksamhet som utgår från dessa.

Ökad medborgardelaktighet antogs tillföra regionen dragningskraft, säkerställa en hållbar utveckling och göra det lättare för invånarna att bli rotfasta.

ps. En utställning med de vinnande arbetena i idétävlingen Greater Helsinki Vision 2050 öppnas i samband med prisutdelningen den 14 december 2007 kl. 10.30 i Helsingfors stadshus entréhall, Norra esplanaden 11-13. Utställningen är öppen till den 14 januari 2008 vardagar kl. 8.15-16. Förlängd tid till kl. 17.30 må 17 december, må 7 januari, ti 8 januari och må 14 januari. De arbeten som inte blev belönade finns utställda vid Alexandersgatan 26 (andra våningen) den 14-21 december 2007 vardagar kl. 12-16 och lördagen den 22 december 2007 kl. 12-16.30. Det ordnas dessutom två presentationer av tävlingsresultatet för allmänheten, måndagen den 7 januari och tisdagen den 8 januari 2008 kl. 15-17 i stadshusets auditorium (ingång från Katrinegatan 4 via innergården).

Kommenteringen är stängd.